این گواهی نامه مورد تایید آکادمی وجودی میباشد و از طرف این آکادمی صادر شده است.